ALGEMEEN:
De avond vierdaagse is een meerdaagse wandeltocht, waarvan de parkoersen door de ingeschreven deelnemers aaneensluitend moeten worden afgelegd op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

DEELNAME:
Deelname aan de avondvierdaagse Zaanstreek is mogelijk, hetzij als individueel wandelaar(ster), hetzij in groepsverband. De minimale leeftijd is 4 jaar. Deelnemen door personen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar kan uitsluitend geschieden onder leiding van een persoon van ten minste 18 jaar. Om als groep aangemerkt te worden moet de sterkte minstens 15 personen met in begrip van leid(st)er bedragen.  De leid(st)er van een groep moet 18 jaar of ouder zijn.

AFSTANDEN:
Personen vanaf 4 jaar tot 8 jaar ten hoogste 5 km per avond.
Personen vanaf 8 jaar tot 10 jaar ten hoogste 10 km per avond.
Personen vanaf 10 jaar ten hoogste 15 km per avond. (De afstand lopen wij niet in 2022)

CONTROLEKAARTEN:
De individuele deelnemers(sters), alsmede de leid(st)er van de groepen, ontvangen per wandel avond een controlekaart waarop hetzelfde nummer voorkomt als op het bewijs van inschrijving. Aan het einde van iedere wandel avond moet de controlekaart worden ingeleverd c.q. worden gewaarmerkt. De leid(st)er van de groep  overtuigt zich dagelijks vóór het vertrek of de sterkte aangegeven op de controlekaart overeenkomt met de werkelijke sterkte van zijn/haar groep. Verschil dient vóór vertrek bij het startbureau gemeld te worden.

VERPLICHT IS:
Het onvoorwaardelijk en onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen van algemeen leider, controleurs, verkeersregelaars  en politie; het door groepen houden van de uiterste rechterzijde  van de (rij)weg en daar waar het mogelijk is gebruik te maken van het voetpad, Het meenemen van honden is op eigen risico.

VERBODEN IS:
Het passeren binnen de bebouwde kom (voor groepen). Het met meer dan 3 personen, leid(st)er inbegrepen, naast elkaar lopenHet dragen van kleding, insignes en medevoeren van vlaggen en vaandels enz., welke uitdrukkelijk dienen ter propagering  van een bepaald godsdienstig en/of staatkundig streven. Het gebruikmaken van trommels, bazuinen en andere muziekinstrumenten.Het meedragen van voor anderen hoorbaar in werking zijnde draagbare radiotoestellen, walkmans, smartphone Alleen de organisatie kan toestemming geven om van deze regel af te wijken. 

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID:
Iedere deelnemer(ster) aan de Avondvierdaagse loopt voor eigen risico.

HERINNERING:
Alle deelnemers die de avondvierdaagse Zaanstreek hebben volbracht, ontvangen een persoonlijke herinnering. Deze bestaat, afhankelijk van het aantal volbrachte avondvierdaagsen, uit een medaille respectievelijk cijferschild in door de KWBN vast gestelde uitvoering.