Privacy Policy

Stichting Avondvierdaagse Zaanstreek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Avondvierdaagse Zaanstreek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-       Onder geen beding persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
-       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Avondvierdaagse Zaanstreek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Stichting Avondvierdaagse Zaanstreek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Voor het aanmelden van de avondvierdaagse
-       Voor het aanmaken van uw wandeldiploma
-       Het informeren over de avondvierdaagse en doorgeven van startnummer per mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       Het aanmeldformulier “Individueel”;
-       Het aanmeldformulier “Groepen”.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam
-       Tussenvoegsel
-       Achternaam

-       Geboorte datum
-       E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Avondvierdaagse Zaanstreek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende 2 jaar na dat u voor het laatst heeft deelgenomen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Bewaartermijn

Stichting Avondvierdaagse Zaanstreek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-       Alle personen die namens Stichting Avondvierdaagse Zaanstreek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-       We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Avondvierdaagse Zaanstreek

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.